part of

Polityka prywatności

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego w domenie terrarecycling.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (dalej: Administrator lub TERRA Recycling). 

Kontakt z Administratorem:

  1. e-mail: biuro@terrarecycling.pl,
  2. adres korespondencyjny: Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   z siedzibą przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: gdpr@elemental.biz
  lub wskazanego wyżej adresu korespondencyjnego.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
 1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
 2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 1. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora, został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszego dokumentu.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym:
 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. innym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Elemental, kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 2. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku
  dotyczącego:
 1. dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii – szczegóły: art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (czyli ich poprawienia jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne – szczegóły: art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych – szczegóły: art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionują Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Państwa roszczeń – szczegóły: art. 18 RODO),
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czy też wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego – szczegóły: art. 21 RODO),
 6. przeniesienia danych do innego administratora (jeśli przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy – szczegóły: art. 20 RODO),
 7. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych, zgody na wykorzystanie wizerunku), mają Państwo prawo
  w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę (przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody).
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
 2. Dane zostały pozyskane przez TERRA Recycling bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
 1. dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania
  z usług opisanych w niniejszej „Polityce prywatności”, 
 2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
  w celu realizacji umowy, dane osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora),
 3. dane osobowe pozyskane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Elemental
  i innych podmiotów współpracujących z TERRA Recycling, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 4. dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes). 
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub do właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa telefoniczna.

III. B. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administrator może gromadzić Państwa dane osobowe za pośrednictwem dostępnego
  w Serwisie formularza kontaktowego, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. nazwa firmy,
  4. adres IP, 
  5. inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem formularza (np. numer telefonu).
 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym:
 1. do przyjęcia i obsługi zgłoszenia, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i pytania przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 2. do nawiązania kontaktu (za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji) oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty w odpowiedzi na prośbę użytkownika Serwisu przekazaną za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  2. czas niezbędny do przygotowania i przekazania dedykowanej oferty.
 1. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej obsługi zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, czy też przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub przedstawienia oferty.

III. C. FORMULARZE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe pracowników, partnerów i interesariuszy TERRA Recycling dokonujących zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanych formularzy online, zgodnie z procedurą zgłaszania nieprawidłowości Grupy Kapitałowej Elemental. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce RODO.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem https://terrarecycling.pl wiąże się
  z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, data i czas odwiedzin Serwisu.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz tworzenie statystyk w celu poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane prze Administratora w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
 7. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://terrarecycling.pl/polityka-cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony internetowej Administratora dostępnej pod adresem https://terrarecycling.pl.
 2. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Elemental, a także do stron usługodawców i partnerów TERRA Recycling. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na strony innych podmiotów, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej „Polityce prywatności”, w szczególności w przypadku:
 1. rozwoju technologii,
 2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 3. rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 1. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników
  w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
 2. Niniejsza wersja „Polityki prywatności” ma zastosowanie od dnia _____ 2023 r.