part of

Nasze standardy

Jako spółka z Grupy Elemental prowadzimy swoje działania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne tak by były zgodne z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i utrwalonymi zwyczajami w krajach, w których mają siedziby poszczególne spółki Grupy.

Tutaj trzeba coś dopisać

Jeżeli przepisy prawa obowiązujące w miejscu prowadzenia działalności podmiotu Grupy stawiają surowsze wymagania w zakresie standardów, przestrzegane są regulacje korzystniejsze dla członków zespołu, współpracowników i interesariuszy.

Dbamy o środowisko

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić środowisko naturalne i minimalizować nasz wpływ na środowisko poprzez redukcję zużycia energii, emisji, zanieczyszczeń, hałasu i odpadów. Ściśle współpracujemy z odpowiednimi organami ochrony środowiska, aby nasze działania i decyzje przyczyniały się do realizacji celów lokalnych strategii klimatycznych.

Godność i szacunek

W Grupie Elemental Holding cieszymy się z różnorodności i tworzymy równe szanse dla wszystkich. Wszystkich członków zespołu traktujemy z godnością i szacunkiem. Na żadnym etapie nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych lub przekonania polityczne. Zachęcamy wszystkich członków zespołu do zgłaszania wszelkich wątpliwości i upewniania się, że wszystkie skargi są dobrze rejestrowane i rozpatrywane.

Bezpieczne środowisko pracy

Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim członkom zespołu bezpiecznego środowiska pracy. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać wypadkom lub szkodom na zdrowiu w pracy. Z zadowoleniem przyjmujemy działalność związków zawodowych w Grupie i zapewniamy wszystkim członkom zespołu możliwość korzystania z wolności zrzeszania się. Zakaz rekrutacji dzieci. Wszystkim członkom zespołu zapewniamy godziwą płacę w oparciu o standardowy czas pracy

Przejrzystość i uczciwość

Współpracujemy z partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi w sposób uczciwy, przejrzysty i pełen szacunku. Zachowujemy szczególną przejrzystość i uczciwość w relacjach z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Zapewniamy odpowiedni standard ochrony informacji i danych osobowych. Wymagamy również, aby wszyscy członkowie zespołu unikali konfliktów interesów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.

Poznaj nasze strategie i polityki:

Mając na celu troskę o przestrzeganie w Grupie Elemental Holding wszelkich procedur wewnętrznych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego informujemy, że powołaliśmy Rzecznika ds. Etyki (Compliance Officer) do którego można bezpośrednio zgłaszać wszelkiego rodzaju skargi lub informacje o incydentach i nieprawidłowościach zaistniałych w naszych strukturach organizacyjnych lub w wyniku prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

amy-hirschi-JaoVGh5aJ3E-unsplash

Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności:

Wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne

Wpływu naszej działalności na społeczeństwo

Dyskryminacji

Poszanowania praw człowieka

Bezpieczeństwa i higieny pracy

Naruszeń zasad wolnej konkurencji czy praktyk monopolistycznych

Zdarzeń o charakterze korupcyjnym

Innych naruszeń Kodeksu Etyki Grupy Elemental lub procedur obowiązujących w Elemental Global Services S.A., a także przepisów powszechnie obowiązujących.