Zintegrowany System Zarządzania ISO

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem

Terra Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizuje się w  przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i obrocie  odpadami. Celem Spółki jest świadczenie  kompleksowych usług w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z zachowaniem nowoczesnych europejskich standardów, poprzez wdrożenie w procesie odzysku odpadów najnowszych dostępnych technologii.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 oraz zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy  ISO 9001 jest świadomym krokiem Zarząd Spółki  zmierzającym  do:

  • wykorzystania efektu synergii w procesie zarządzania Spółką będącą częścią grupy kapitałowej Elemental Holding S.A. ;
  • ujednolicenia standardów obsługi i zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług;
  • zarządzania procesami produkcyjnymi w sposób zapewniający ochronę środowiska i ograniczający negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne;
  • prowadzenia działalności w sposób gwarantujący efektywny system zarządzania procesami w zgodzie ze zobowiązaniami dotyczącymi zgodności.

W celu realizacji powyższych zadań Spółka zobowiązuje się do:

  • ciągłego doskonalenia zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Jakością, w celu poprawy środowiskowych efektów działalności;
  • spełniania wymagań prawnych oraz wymagań środowiskowych stawianych przez klientów i strony zainteresowane;
  • podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników i kierowników jednostek
  • wdrażania nowoczesnych technologii w odzysku,
  • regularnego prowadzenia przeglądu posiadanych i wykorzystywanych zasobów oraz prowadzonych procesów, w celu zidentyfikowania obszarów wymagających zoptymalizowania.

Grodzisk Mazowiecki , dnia  03.01.2019                                 Zatwierdził:        Sebastian Królik

Informacja dla kontrahentów
W związku z wdrożonym w Terra Recycling Sp. z o.o.  systemem zarządzania środowiskowego zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do Terra Recycling Sp. z o.o.  do stosowania określonych zasad.
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Terra Recycling Sp. z o.o. systemu zarządzania środowiskowego, a w szczególności do:
 a. Przestrzeganie przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i p.poż.
 b. Organizacji stanowisk roboczych zgodnie z w.w. przepisami.
 c. Zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i p.poż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 d. Przeprowadzenie uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i p.poż.
 e. Zobowiązanie osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymanych od osoby zalecającej wykonanie prac oraz od służb BHP.
 f. Właściwej gospodarki odpadami:
  - Prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania.
  - Gromadzenie wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych      miejscach.
  - Usuwanie odpadów z terenów należących do Terra Recycling Sp. z o.o.. we własnym zakresie.
  - Uzgodnienie sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi z Inspektorem ds. BHP/Pełnomocnikiem ZSZ,
 g. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 h. Zabezpieczenie terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych.
 i. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 j. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
  - bez wycieków oleju/ innych substancji chemicznych,
  - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 k. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić Inspektora ds. BHP/Pełnomocnika ZSZ tel. nr 519 531 430 / 506 263 779 w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych. Jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju/innej substancji chemicznej należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 l. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
m. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Wykonawca odpowiada za negatywne wpływy na środowisko naturalne wynikające z postępowania niezgodnego z w.w. zasadami.

4. Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP i p.poż., postępowania powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
5. Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP Terra Recycling Sp. z o.o. o zaistniałym wypadku/pożarze z udziałem swoich pracowników tel. nr 519 531 430

6. Osoby, które przebywają na terenie zakładu Terra Recycling Sp. z o.o. przez określony krótki czas wymagany dla wykonania prac, jak np. kierowcy taboru samochodowego, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich znaków i opisów zakazu i nakazu. Osoby te nie mogą przebywać w rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku i rozładunku.

7. Terra Recycling Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

8. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu Terra Recycling Sp. z o.o. osób wskazanych przez przedstawicieli Terra Recycling Sp. z o.o. które nie stosują się do w.w. zasad oraz ogólnych i szczegółowych (obowiązujących w Terra Recycling Sp. z o.o. zasad BHP i p.poż.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies