Kodeks etyczny

Kodeks etyczny Elemental Holding określa rygorystyczne standardy w zakresie zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa, a także praw podstawowych, które muszą być przestrzegane przez całą Grupę, niezależnie od miejsca, w którym działamy. Standardy te zostały opracowane w oparciu o normy Inicjatywy Etycznego Handlu (ETI).

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić środowisko naturalne i minimalizować nasz wpływ na środowisko poprzez redukcję zużycia energii, emisji, zanieczyszczeń, hałasu i odpadów. Ściśle współpracujemy z odpowiednimi organami ochrony środowiska, aby nasze działania i decyzje przyczyniały się do realizacji celów lokalnych strategii klimatycznych.

Wymagamy, aby wszelkie działania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które są realizowane przez spółki Grupy, były ściśle zgodne z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i utrwalonymi zwyczajami w krajach, w których mają siedziby poszczególne spółki Grupy . Jeżeli przepisy prawa obowiązujące w miejscu prowadzenia działalności podmiotu Grupy stawiają surowsze wymagania w zakresie standardów, przestrzegane są regulacje korzystniejsze dla członków zespołu, współpracowników i interesariuszy.

W Elemental Holding cieszymy się z różnorodności i tworzymy równe szanse dla wszystkich. Wszystkich członków zespołu traktujemy z godnością i szacunkiem. Na żadnym etapie nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych lub przekonania polityczne. Zachęcamy wszystkich członków zespołu do zgłaszania wszelkich wątpliwości i upewniania się, że wszystkie skargi są dobrze rejestrowane i rozpatrywane.

Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim członkom zespołu bezpiecznego środowiska pracy. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać wypadkom lub szkodom na zdrowiu w pracy. Z zadowoleniem przyjmujemy działalność związków zawodowych w Grupie i zapewniamy wszystkim członkom zespołu możliwość korzystania z wolności zrzeszania się. Zakaz rekrutacji dzieci. Wszystkim członkom zespołu zapewniamy godziwą i godziwą płacę w oparciu o standardowy czas pracy.

Współpracujemy z partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi w sposób uczciwy, przejrzysty i pełen szacunku. Zachowujemy szczególną przejrzystość i uczciwość w relacjach z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Zapewniamy odpowiedni standard ochrony informacji i danych osobowych. Wymagamy również, aby wszyscy członkowie zespołu unikali konfliktów interesów lub nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies